Friday, 8 May 2009Un rhan o’r cynllun modrwyo yw CES neu Constant Effort Scheme. Mae y CES yn brosiect sydd yn rhoi hel gwybodaeth ar bob agwedd o fywyd yr adar i wyddonwyr y BTO. Dan y cynllyn hwn, fe ofynnir i fodrwywyr osod rhwydi man (mist nets), ar un safle o'u dewis 12 o weithiau rhwng dechrau mis Mai a diwedd Awst. Gosodir yr un hyd o rwydi yn yr un man, am 5 awr ar ôl toriad y wawr. Wrth wneud fel hyn rydym yn cael gwybod pa adar sydd yn dal tiriogaeth ar y safle, faint o gywion maent yn fagu tros y tymor, faint o adar mudol ddychwelodd yno (o'r Affrig e.e.) , ac am ba hyd y byddent yn byw. Tros Brydain i gyd, does yna ond ryw 115 o safleoedd yn cael eu defnyddio. Mae angen bore llonydd, di-wynt, ar gyfer y gwaith yma. Mae angen ymroddiad mawr hefyd, nid pawb sy'n awyddus i godi am 2 o’r glochhyd yn oed ar fore o Fehefin, i osod y rhwydi cyn iddi wawrio. Ac, i bobol sydd yn gweithio drwy'r wythnos, mae'n golygu aberthu eu penwythnos er mwyn y cynllun hefyd. Yma yn y gogledd, rwyf yn ffodus fod yr adarydd, Adrienne Stratford, a minnau yn medru cynnal dau CES, un ar gors wlyb, a'r llall ar rosdir llawn prysgwydd. Ar y rhosdir, byddwn yn gweithio yn ystod y gaeaf i reoli’r tyfiant a'u cadw yn lwynni yn hytrach na bod coedwig yn datblygu yno.
Safleodd CES yn Nghymru

No comments:

Post a Comment